Projekte në zhvillim

“Vleresues për Grantet” për Skemën Pilote Rajonale të Granteve

Programi për Zhvillimin Rajonal në Shqipëri (PZhRSH) III është një përpjekje e përbashkët dhe e vazhdueshme për të mbështetur reformën për zhvillimin rajonal në Shqipëri, bashkë-financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA), dhe zbatuar në partneritet me Qeverinë Shqiptare.

Në këtë kuadër, RDPA III njofton hapjen e konsulencës afatshkurtër për “Vlerësues për Grantet” në kontesktin e Skemës Pilote Rajonale të Granteve.

visit page »

Skema Pilote Rajonale e Granteve RDPA - Pyetje & Përgjigje

Në kuadër të Skemës Pilote Rajonale të Granteve lancuar nga Programi për Zhvilimin Rajonal në Shqipëri, me mbështetjen e Agjencisë të Zhvillimit Rajonal 4, u zhvilluan takime informuese me Kryetarët dhe përfaqësues të Bashkive. Duke marrë në konsideratë pyetjet e mbeldhura si në takimet informuese edhe nëpërmjet postës elektronike, PZHRSH-ja përgatiti dokumentin me “Pyetje & Përgjigje”(https://bit.ly/2rugsgs) ​ i cili mundëson sqarime mbi skemën e granteve.

visit page »