Kërkesë për informacion

Për të bërë një kërkesë për informacion, ju lutemi: 

Shkarkoni këtu formularin-tip: KËRKESE PËR INFORMACION,
plotësoni të gjitha rubrikat e përcaktuara në të dhe dërgojeni në adresën postare:

Agjencia per zhvillim rajonal 4
Koordinatori për të Drejtën e Informimit
Adresa:

Lagja "Hajro Çakërri"

Rr. Irfan Shehu

Vlorë, 9401
Shqipëri
Ose me email të skanuar në adresën: info@azhr4.gov.al