Kontakt

Kontakt:

Agjencia Për Zhvillim Rajonal 4

Lagjia "Hajro Çakërri"
Rr.Irfan Shehu nr.50
Vlorë, 9401
Kutia Postare Nr.4339
Shqipëri

info@azhr4.gov.al

+35533428915