9-10 Tetor. Menaxhimi i Financave Vendore Moduli II, Hartimi, Zbatimi Dhe Monitorimi i Buxhetit Vjetor

 

Në kuadër të Ciklit të Trajnimit për Financat Vendore organizuar nga ASPA në bashkëpunim me AZHR 4 dhe mbështetjen teknike të Programit për Deçentralizim dhe Zhvillim Vendor (dldp), Instituti për Zhvillimin e Habitatit (Co-PLAN) dhe Helvetas Swiss Intercooperation. po zhvillohet në Vlorë trajnimi 2 ditor me pjesëmarrjen e specialistëve të financave nga 15 Bashki të Rajonit 4. Moduli i dytë i trajnimit përmban çështjet:

 

Vendosja e proçesit të buxhetit vjetor

 • Kuadri ligjor për planifikimin e buxhetit në Shqipëri  
 • Hapat që duhet të ndërmerren për ngritjen e procesit të planifikimit buxhetor      
 • Krijimi i Grupit të Punës   
 • Rishikimi i grupeve të menaxhimit të programit          
 • Rishikimi i kuadrit financiar dhe politikave financiare              
 • Identifikimi dhe vendosja e prioriteteve të politikave vendore
 • Vleresimi i shpenzimeve te programit
 • Pergatitja dhe zhvillimi i kalendarit buxhetor

 

Proçesi i përgatitjes së buxhetit

 • Kuadri ligjor per pergatitjen e buxhetit ne Shqiperi
 • Parimet themelore per pergatitjen e buxhetit
 • Hapat qe duhen ndermarre per pergatitjen e buxhetit
 • Parashikimi i te ardhurave
 • Pergatitja per tavanet e programit   
 • Pergatitja e kerkesave te buxhetit   
 • Aktivitetet dhe projektet ne buxhet

më shumë...