GIZ ProSEED dhe AZHR4, takim me OJF-të për thirrjen e 2-të për propozime