“Vleresues për Grantet” për Skemën Pilote Rajonale të Granteve

“Vleresues për Grantet” për Skemën Pilote Rajonale të Granteve

Rreth projektit

Programi për Zhvillimin Rajonal në Shqipëri (PZhRSH) III është një përpjekje e përbashkët dhe e vazhdueshme për të mbështetur reformën për zhvillimin rajonal në Shqipëri, bashkë-financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA), dhe zbatuar në partneritet me Qeverinë Shqiptare.

Në këtë kuadër, RDPA III njofton hapjen e konsulencës afatshkurtër për “Vlerësues për Grantet” në kontesktin e Skemës Pilote Rajonale të Granteve.

Ju lutem shkarkoni “Njoftimin” dhe “Modelin e ‘Curriculum Vitae’”.